مجامع بورس

1400/08/29

مجامع بورسی ۱۴۰۰

مجامع بورس هفته آتی

مجامع بورس در هفته آتی بدین شرح می باشند:

شدوص (دوده‌ صنعتی پارس‌)

عنوان

تاریخ برگزاری مجمع

ساعت

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۱۰:۰۰

موضوع مجمع بورس نماد شدوص:

 • تصمیم‌گیری در خصوص افزایش سرمایه

وملل (اعتباری ملل)

عنوان

تاریخ برگزاری مجمع

ساعت

مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده

۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۱۰:۰۰

موضوع مجمع بورس نماد وملل:

 • استماع گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی
 • تصویب صورت‌های مالی سال دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
 • انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
 • انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
 • انتخاب اعضای هیات مدیره
 • تعیین پاداش هیات مدیره
 • تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیات مدیره

وبشهر (توسعه‌ صنایع‌ بهشهر)

عنوان

تاریخ برگزاری مجمع

ساعت

مجمع عمومی فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۴۰۰/۰۹/۰۱

۰۹:۰۰

موضوع مجمع بورس نماد وبشهر:

 • تصمیم‌گیری در خصوص افزایش سرمایه

فملی (ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌‌)

عنوان

تاریخ برگزاری مجمع

ساعت

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۴۰۰/۰۹/۰۲

۱۴:۰۰

موضوع مجمع بورس نماد زپارس:

 • تصمیم‌گیری در خصوص افزایش سرمایه

کمرجان (بازرگانی و تولیدی مرجان کار)

عنوان

تاریخ برگزاری مجمع

ساعت

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱۴۰۰/۰۹/۰۳

۱۱:۰۰

موضوع مجمع بورس نماد کمرجان :

 • تصمیم‌گیری در خصوص افزایش سرمایه

سشرق (سیمان‌ شرق‌)

عنوان

تاریخ برگزاری مجمع

ساعت

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۱۴۰۰/۰۸/۲۹

۱۴:۰۰

موضوع مجمع بورس نماد سشرق:

 • انتخاب اعضای هیات مدیره

غبشهر (صنعتی بهشهر)

عنوان

تاریخ برگزاری مجمع

ساعت

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۱۰:۰۰

موضوع مجمع بورس نمادغبشهر:

 •  تصمیم‌گیری در خصوص افزایش سرمایه

قثابت (قند ثابت‌ خراسان‌)

عنوان

تاریخ برگزاری مجمع

ساعت

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۱۴۰۰/۰۸/۲۹

۱۰:۰۰

موضوع مجمع بورس قثابت:

 • استماع گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی
 • تصویب صورت‌های مالی سال منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
 • انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
 • انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
 • تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیات مدیره

مجمع بورس برگزار شده:

نماد بورسی

عنوان مجمع عمومی

تاریخ مجمع

ساعت

غصینو (شرکت صنعتی مینو)

فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۴۰۰/۰۶/۰۱

۱۰:۰۰

کمرجان (شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار)

مجمع عادی به‌طور فوق‌العاده

۱۴۰۰/۰۶/۰۲

۱۰:۰۰

قهکمت (شرکت قند هکمتان)

فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۱۴۰۰/۰۶/۰۳

۱۵:۰۰

اتکای (شرکت بیمه اتکایی ایرانیان)

فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱۴۰۰/۰۶/۰۳

۱۰:۰۰

دبالک (شرکت تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک)

فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱۴۰۰/۰۶/۰۳

۱۰:۰۰

زفکا (شرکت کشت و دامداری فکا)

مجمع عادی به‌طور فوق‌العاده

۱۴۰۰/۰۶/۰۳

۱۴:۰۰

وآیند (شرکت بانک آینده)

مجمع عادی به‌طور فوق‌العاده

۱۴۰۰/۰۶/۰۳

۰۹:۰۰

ویسا (شرکت سرمایه‌گذاری ایساتیس پویا)

فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۴۰۰/۰۶/۰۴

۱۰:۰۰

نبروج (شرکت نساجی بروجرد)

مجمع عادی به‌طور فوق‌العاده

۱۴۰۰/۰۶/۰۷

۰۸:۳۰

بموتو (شرکت موتوژن)

مجمع عادی به‌طور فوق‌العاده

۱۴۰۰/۰۶/۱۰

۱۰:۰۰

ولیز (شرکت لیزینگ ‌ایران‌)

فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۴۰۰/۰۶/۱۰

۱۵:۰۰

خفناور (شرکت مهندسی صنعتی روان فن آور)

مجمع عادی به‌طور فوق‌العاده

۱۴۰۰/۰۶/۱۱

۱۱:۰۰

دبالک (شرکت تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک)

فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱۴۰۰/۰۶/۰۳

۱۰:۰۰

آینده (شرکت بازرگانی آینده سازان بهشت پارس)

مجمع عادی بطور فوق العاده

۱۴۰۰/۰۶/۱۱

۱۵:۰۰

فسپا (شرکت گروه صنعتی سپاهان)

فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۴۰۰/۰۶/۱۳

۱۱:۰۰

ثعمرا (شرکت عمران و توسعه شاهد)

مجمع عادی به‌طور فوق‌العاده

۱۴۰۰/۰۶/۱۳

۰۹:۰۰

اتکام (شرکت بیمه اتکایی امین)

فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۱۷:۰۰

اخابر (شرکت مخابرات ایران)

مجمع عادی به‌طور فوق‌العاده

۱۴۰۰/۰۶/۱۴

۱۰:۰۰

وفتخار (شرکت سرمایه‌گذاری افتخار سهام)

فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۴۰۰/۰۶/۰۳

۱۴:۰۰

حفاری (شرکت حفاری شمال)

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

۱۴۰۰/۰۶/۱۱

۱۵:۰۰

وثوق (شرکت سرمایه‌گذاری وثوق امین)

فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۱۴۰۰/۰۶/۱۶

۱۰:۰۰

دبالک (شرکت مواد اولیه داروئی البرز بانک)

فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱۴۰۰/۰۶/۱۶

۱۰:۰۰

غناب (شرکت صنعتی ناب)

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

۱۴۰۰/۰۶/۱۷

۱۴:۰۰

وگردش (شرکت بانک گردشگری)

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

۱۴۰۰/۰۶/۱۸

۱۱:۰۰

ثنظام (شرکت سرمایه‌گذاری ساختمانی نظام مهندسی ایران)

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

۱۴۰۰/۰۶/۱۸

۰۸:۳۰

تجلی (شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات)

فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۴۰۰/۰۶/۱۸

۰۹:۰۰

زفکا (شرکت کشت و دامداری فکا)

 مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده

۱۴۰۰/۰۷/۰۱

۱۴:۰۰

پیمان (شرکت پیمان غرب)

فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۱۰:۰۰

وصندوق (شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری)

مجمع عمومی فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹

۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۱۱:۳۰

حکشتی (شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران)

مجمع عمومی فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۱۰:۰۰

شدوص (شرکت دوده صنعتی پارس)

مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده

۱۴۰۰/۰۶/۳۰

۱۰:۰۰

وکادو (شرکت تکادو)

مجمع عمومی فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۱۰:۰۰

ومشان (شرکت سرمایه‌گذاری فنی و مهندسی مشانیر)

مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده

مجمع عمومی فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۱۰:۰۰

وآداک (شرکت صنعت و تجارت آداک)

مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده

۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۰۸:۳۰

غنیلی (شرکت مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان)

مجمع عمومی فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۱۵:۰۰

رانفور (شرکت خدمات انفورماتیک)

مجمع عمومی فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۴۰۰/۰۶/۳۰

۱۰:۰۰

شرنگی (شرکت صنعتی و شیمیایی رنگین)

مجمع عمومی فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۴۰۰/۰۶/۳۰

۱۴:۳۰

وجامی (شرکت سرمایه‌گذاری جامی)

مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده

مجمع عمومی فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۱۴۰۰/۰۶/۲۸

۰۹:۳۰

کاما (شرکت باما)

مجمع عمومی فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۱۴۰۰/۰۶/۲۷

۰۸:۳۰

لوتوس (شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان)

مجمع عمومی فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۱۰:۰۰

میهن (شرکت بیمه میهن)

مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده

۱۴۰۰/۰۷/۰۴

۱۴:۰۰

سلیم (شرکت سرمایه‌گذاری سلیم)

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده  

۱۴۰۰/۰۷/۰۴

۱۰:۰۰

وآرین (شرکت توسعه اقتصادی آرین)

مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده

۱۴۰۰/۰۷/۰۶

۱۰:۰۰

حتاید (شرکت تاید واتر خاورمیانه)

مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده

۱۴۰۰/۰۷/۰۷

۱۱:۰۰

وتوسکا (شرکت سرمایه‌گذاری توسعه توکا)

مجمع عمومی فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۴۰۰/۰۷/۰۷

۰۹:۰۰

قشیر (شرکت قند شیروان قوچان و بجنورد)

مجمع عمومی فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۴۰۰/۰۷/۰۸

۱۲:۳۰

قشیر (شرکت قند شیروان قوچان و بجنورد)

مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده

۱۴۰۰/۰۷/۰۸

۱۰:۳۰

رمپنا (شرکت گروه مپنا)

مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده

۱۴۰۰/۰۷/۱۴

۱۰:۰۰

رکیش (شرکت کارت اعتباری ایران کیش)

مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده

۱۴۰۰/۰۷/۱۲

۰۹:۰۰

رکیش (شرکت کارت اعتباری ایران کیش)

مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده

۱۴۰۰/۰۷/۱۲

۱۰:۰۰

لپیام (شرکت گسترش صنایع پیام)

مجمع عمومی فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱۴۰۰/۰۷/۱۲

۱۱:۰۰

لپیام (شرکت گسترش صنایع پیام)

دعوت به مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده

۱۴۰۰/۰۷/۱۲

۰۹:۰۰

وگستر (شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایرانیان)

 مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده

۱۴۰۰/۰۷/۱۱

۱۰:۰۰

ورنا (شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنعتی رنا)

مجمع عمومی فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۱۴۰۰/۰۷/۱۰

۱۰:۰۰

غمینو (شرکت صنایع غذایی مینو شرق)

مجمع عمومی فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۴۰۰/۰۷/۱۰

۱۰:۰۰

قاسم(شرکت قاسم ایران)

مجمع عمومی فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۴۰۰/۰۷/۱۰

۱۱:۰۰

خودکفا (شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان)

مجمع عمومی فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۴۰۰/۰۷/۲۱

۱۰:۰۰

سیدکو (شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان)

مجمع عمومی فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۴۰۰/۰۷/۲۰

۱۰:۰۰

شتوکا (شرکت توکا رنگ فولاد سپاهان)

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده

۱۴۰۰/۰۷/۲۰

۱۰:۰۰

سفارس (شرکت سیمان فارس و خوزستان)

مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده

۱۴۰۰/۰۷/۱۹

۱۱:۰۰

سفارس (شرکت سیمان فارس و خوزستان)

مجمع عمومی فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۱۴۰۰/۰۷/۱۹

۱۰:۰۰

وسرمد (شرکت بیمه سرمد)

مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده

۱۴۰۰/۰۷/۱۹

۱۱:۰۰

کپارس (شرکت کاشی پارس)

مجمع عمومی فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۴۰۰/۰۷/۱۹

۱۰:۰۰

قشرین (شرکت صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان)

مجمع عمومی فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱۴۰۰/۰۷/۱۹

۱۴:۰۰

وخارزم (شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی)

مجمع عمومی فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۱۴۰۰/۰۷/۱۸

۰۹:۳۰

فارس (شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس)

مجمع عمومی فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۱۴۰۰/۰۷/۱۸

۰۹:۰۰

فارس (شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس)

مجمع عمومی فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۱۴۰۰/۰۷/۱۸

۱۱:۰۰

شتران (شرکت پالایش نفت تهران)

مجمع عمومی فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۴۰۰/۰۷/۱۸

۰۸:۰۰

خکار (شرکت ایرکا پارت صنعت)

مجمع عمومی فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۴۰۰/۰۷/۱۷

۱۷:۰۰

حکشتی (شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران)

مجمع عمومی فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۱۴۰۰/۰۷/۱۷

۱۰:۰۰

پلاست (شرکت کارخانجات تولیدی پلاستیران)

مجمع عمومی فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۴۰۰/۰۷/۲۷

۱۰:۰۰

غچین (شرکت کشت‌ و صنعت‌ چین‌ چین)

مجمع عمومی فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۱۴۰۰/۰۷/۲۸

۱۱:۰۰

کگاز (شرکت شیشه‌ و گاز)

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده

۱۴۰۰/۰۷/۲۸

۱۴:۰۰

وپارس (شرکت بانک ‌پارسیان‌)

مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده

۱۴۰۰/۰۷/۲۸

۱۵:۰۰

غدشت (شرکت دشت‌ مرغاب‌)

مجمع عمومی فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۱۴۰۰/۰۷/۲۹

۱۰:۰۰

شسم (شرکت تولید سموم‌ علف‌ کش‌)

مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده

۱۴۰۰/۰۷/۲۸

۰۹:۰۰

پکویر (شرکتکویر تایر)

مجمع عمومی فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱۴۰۰/۰۷/۲۸

۱۴:۰۰

دی (بانک دی)

مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده

۱۴۰۰/۰۷/۲۸

۱۰:۰۰

دسانکو (شرکت داروسازی سبحان انکولوژی)

مجمع عمومی فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۲۹

۱۴۰۰/۰۷/۲۷

۱۰:۰۰

داراب (شرکت پتروشیمی داراب)

مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌‍العاده

۱۴۰۰/۰۷/۲۷

۰۹:۰۰

فسا (شرکت پتروشیمی فسا)

مجمع عمومی فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱۴۰۰/۰۷/۲۷

۱۰:۰۰

جهرم (شرکت پتروشیمی جهرم)

مجمع عمومی فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱۴۰۰/۰۷/۲۷

۱۱:۰۰

شستا (شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی)

مجمع عمومی فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به  ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۱۴۰۰/۰۷/۲۷

۰۹:۰۰

میهن (شرکت بیمه میهن)

مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده

۱۴۰۰/۰۷/۲۵

۱۴:۰۰

بایکا (کارخانجات کابل‌سازی ‌ایران‌)

مجمع عمومی فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۱۴۰۰/۰۷/۲۶

۱۴:۰۰

خاور (ایران خودرو دیزل)

مجمع عمومی فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۴۰۰/۰۸/۱۷

۱۰:۰۰

ولملت (واسپاری ملت)

مجمع عمومی فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۴۰۰/۰۸/۱۷

۱۰:۰۰

ولملت (واسپاری ملت)

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 

۱۴۰۰/۰۸/۱۷

۱۱:۰۰

زپارس (ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس)

مجمع عمومی فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱۴۰۰/۰۸/۱۷

۱۰:۰۰

سنیر (سیمان‌ سفیدنیریز)

مجمع عمومی فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۴۰۰/۰۸/۱۵

۱۰:۰۰

کیسون (شرکت کیسون)

مجمع عمومی فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹

۱۴۰۰/۰۷/۱۷

۱۵:۰۰

وکار (بانک کارآفرین‌)

مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده

۱۴۰۰/۰۸/۱۵

۱۰:۰۰

کوثر (بیمه کوثر)

مجمع عمومی فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۴۰۰/۰۸/۱۶

۰۸:۰۰

غنوش (نوش‌ مازندران‌)

مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده

۱۴۰۰/۰۸/۱۷

۰۹:۰۰

غنوش (نوش‌ مازندران‌)

مجمع عمومی فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۴۰۰/۰۸/۱۷

۱۰:۰۰

فخوز (فولاد خوزستان)

مجمع عمومی فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۴۰۰/۰۸/۱۶

۰۸:۳۰

---

---

---

---

---

---

---

---

می‌توانید ویدیوهای بیشتری از تالاربورس را در آپارات (شبکه اشتراک ویدیو) و همچنین کانال یوتیوب تالاربورس مشاهده کنید.

۴.۴/۵ - (۱۴ امتیاز)
 # 
فائزه حیدری

درباره نویسنده مقاله :

به‌عنوان یک کارشناس ارشد مالی، برای من پول و مدیریت سرمایه بسیار جذاب است. از این جهت که بتوانم براساس مطلوبیت‌های خودم تصمیم بگیرم، نه براساس موجودی حساب بانکی‌ام.

اشتراک
اطلاع از
guest
3 دیدگاه
Inline Feedbacks
مشاهده همه دیدگاه ها
ناشناس
ناشناس
2 ماه پیش

تاریخ مجمع پارس لطفا؟؟؟

مهرداد رفاهت نیا
مهرداد
3 ماه پیش

عالی عالی و عالی

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

مقالات پیشنهادی


درخواست مشاوره ثبت نام دوره‌های آموزشی

اگر سوالی در خصوص دوره‌های آموزش آنلاین تالار بورس دارید، لطفاً ایمیل و شماره موبایل خود را وارد کنید، کارشناسان آموزش تالاربورس با شما تماس خواهند گرفت.

3
0
شما هم نظر بدهیدx
()
x