مجامع بورس

۱۴۰۰/۰۶/۲۵

مجامع بورسی ۱۴۰۰

مجامع بورس هفته آتی

مجامع بورس در هفته آتی بدین شرح می باشند:

زفکا (شرکت کشت و دامداری فکا)

عنوان

تاریخ برگزاری مجمع

ساعت

دعوت به مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده

۱۴۰۰/۰۷/۰۱

۱۴:۰۰

موضوع مجمع بورس نماد زفکا :

 • خواندن گزارش هیات‌ مدیره و بازرس قانونی
 • تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
 • انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
 • انتخاب روزنامه کثیر‌الانتشار
 • تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیات مدیره

پیمان (شرکت پیمان غرب)

عنوان

تاریخ برگزاری مجمع

ساعت

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۱۰:۰۰

موضوع مجمع بورس نماد پیمان :

 • خواندن گزارش هیات‌ مدیره و بازرس قانونی
 • تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به  ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
 • انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
 • انتخاب روزنامه کثیر‌الانتشار
 • تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیات مدیره
 • تعیین پاداش هیات‌مدیره

وصندوق (شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری)

عنوان

تاریخ برگزاری مجمع

ساعت

 آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹

۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۱۱:۳۰

موضوع مجمع بورس نماد وصندوق :

 • تصمیم‌گیری در خصوص افزایش سرمایه

حکشتی (شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران)

عنوان

تاریخ برگزاری مجمع

ساعت

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۱۰:۰۰

موضوع مجمع بورس نماد حکشتی :

 • خواندن گزارش هیات‌ مدیره و بازرس قانونی
 • تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به  ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
 • انتخاب روزنامه کثیر‌الانتشار
 • انتخاب اعضای هیات‌مدیره
 • تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره
 • تعیین پاداش هیات مدیره

شدوص (شرکت دوده صنعتی پارس)

عنوان

تاریخ برگزاری مجمع

ساعت

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده

۱۴۰۰/۰۶/۳۰

۱۰:۰۰

موضوع مجمع بورس نماد شدوص :

 • تصمیم‌گیری در خصوص افزایش سرمایه

وکادو (شرکت تکادو)

عنوان

تاریخ برگزاری مجمع

ساعت

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۱۰:۰۰

موضوع مجمع بورس نماد وکادو 

 • خواندن گزارش هیات‌ مدیره و بازرس قانونی
 • تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به  ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
 • انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
 • انتخاب روزنامه کثیر‌الانتشار
 • انتخاب اعضای هیات‌مدیره
 • تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره
 • تعیین پاداش هیات مدیره

ومشان (شرکت سرمایه‌گذاری فنی و مهندسی مشانیر)

عنوان

تاریخ برگزاری مجمع

ساعت

دعوت به مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده

مجمع عمومی فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۱۰:۰۰

موضوع مجمع بورس نماد ومشان :

 • خواندن گزارش هیات‌ مدیره و بازرس قانونی
 • تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به  ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
 • انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
 • انتخاب روزنامه کثیر‌الانتشار
 • انتخاب اعضای هیات‌مدیره
 • تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره
 • تعیین پاداش هیات مدیره

وآداک (شرکت صنعت و تجارت آداک)

عنوان

تاریخ برگزاری مجمع

ساعت

دعوت به مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده

۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۰۸:۳۰

موضوع مجمع بورس نماد وآداک :

 • انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

غنیلی (شرکت مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان)

عنوان

تاریخ برگزاری مجمع

ساعت

مجمع عمومی فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۱۵:۰۰

موضوع مجمع بورس نماد غنیلی :

 • انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

رانفور (شرکت خدمات انفورماتیک)

عنوان

تاریخ برگزاری مجمع

ساعت

مجمع عمومی فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۴۰۰/۰۶/۳۰

۱۰:۰۰

موضوع مجمع بورس نماد رانفور :

 • تصمیم‌گیری در خصوص افزایش سرمایه

شرنگی (شرکت صنعتی و شیمیایی رنگین)

عنوان

تاریخ برگزاری مجمع

ساعت

مجمع عمومی فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۴۰۰/۰۶/۳۰

۱۴:۳۰

موضوع مجمع بورس نماد شرنگی :

 • تصمیم‌گیری در خصوص افزایش سرمایه

وجامی (شرکت سرمایه‌گذاری جامی)

عنوان

تاریخ برگزاری مجمع

ساعت

دعوت به مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده

مجمع عمومی فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۱۴۰۰/۰۶/۲۸

۰۹:۳۰

موضوع مجمع بورس نماد وجامی :

 • خواندن گزارش هیات‌ مدیره و بازرس قانونی
 • تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به  ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
 • انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
 • انتخاب روزنامه کثیر‌الانتشار
 • انتخاب اعضای هیات‌مدیره
 • تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیات مدیره
 • تعیین پاداش هیات‌مدیره

کاما (شرکت باما)

عنوان

تاریخ برگزاری مجمع

ساعت

دعوت به مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده

مجمع عمومی فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۱۴۰۰/۰۶/۲۷

۰۸:۳۰

موضوع مجمع بورس نماد کاما :

 •  تصمیم‌گیری در خصوص افزایش سرمایه

مجمع بورس برگزار شده:

نماد بورسی

عنوان مجمع عمومی

تاریخ مجمع

ساعت

غصینو (شرکت صنعتی مینو)

فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۴۰۰/۰۶/۰۱

۱۰:۰۰

کمرجان (شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار)

مجمع عادی به‌طور فوق‌العاده

۱۴۰۰/۰۶/۰۲

۱۰:۰۰

قهکمت (شرکت قند هکمتان)

فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۱۴۰۰/۰۶/۰۳

۱۵:۰۰

اتکای (شرکت بیمه اتکایی ایرانیان)

فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱۴۰۰/۰۶/۰۳

۱۰:۰۰

دبالک (شرکت تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک)

فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱۴۰۰/۰۶/۰۳

۱۰:۰۰

زفکا (شرکت کشت و دامداری فکا)

مجمع عادی به‌طور فوق‌العاده

۱۴۰۰/۰۶/۰۳

۱۴:۰۰

وآیند (شرکت بانک آینده)

مجمع عادی به‌طور فوق‌العاده

۱۴۰۰/۰۶/۰۳

۰۹:۰۰

ویسا (شرکت سرمایه‌گذاری ایساتیس پویا)

فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۴۰۰/۰۶/۰۴

۱۰:۰۰

نبروج (شرکت نساجی بروجرد)

مجمع عادی به‌طور فوق‌العاده

۱۴۰۰/۰۶/۰۷

۰۸:۳۰

بموتو (شرکت موتوژن)

مجمع عادی به‌طور فوق‌العاده

۱۴۰۰/۰۶/۱۰

۱۰:۰۰

ولیز (شرکت لیزینگ ‌ایران‌)

فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۴۰۰/۰۶/۱۰

۱۵:۰۰

خفناور (شرکت مهندسی صنعتی روان فن آور)

مجمع عادی به‌طور فوق‌العاده

۱۴۰۰/۰۶/۱۱

۱۱:۰۰

دبالک (شرکت تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک)

فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱۴۰۰/۰۶/۰۳

۱۰:۰۰

آینده (شرکت بازرگانی آینده سازان بهشت پارس)

مجمع عادی بطور فوق العاده

۱۴۰۰/۰۶/۱۱

۱۵:۰۰

فسپا (شرکت گروه صنعتی سپاهان)

فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۴۰۰/۰۶/۱۳

۱۱:۰۰

ثعمرا (شرکت عمران و توسعه شاهد)

مجمع عادی به‌طور فوق‌العاده

۱۴۰۰/۰۶/۱۳

۰۹:۰۰

اتکام (شرکت بیمه اتکایی امین)

فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۱۷:۰۰

اخابر (شرکت مخابرات ایران)

مجمع عادی به‌طور فوق‌العاده

۱۴۰۰/۰۶/۱۴

۱۰:۰۰

وفتخار (شرکت سرمایه‌گذاری افتخار سهام)

فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۴۰۰/۰۶/۰۳

۱۴:۰۰

حفاری (شرکت حفاری شمال)

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

۱۴۰۰/۰۶/۱۱

۱۵:۰۰

وثوق (شرکت سرمایه‌گذاری وثوق امین)

فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۱۴۰۰/۰۶/۱۶

۱۰:۰۰

دبالک (شرکت مواد اولیه داروئی البرز بانک)

فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱۴۰۰/۰۶/۱۶

۱۰:۰۰

غناب (شرکت صنعتی ناب)

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

۱۴۰۰/۰۶/۱۷

۱۴:۰۰

وگردش (شرکت بانک گردشگری)

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

۱۴۰۰/۰۶/۱۸

۱۱:۰۰

ثنظام (شرکت سرمایه‌گذاری ساختمانی نظام مهندسی ایران)

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

۱۴۰۰/۰۶/۱۸

۰۸:۳۰

تجلی (شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات)

فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۴۰۰/۰۶/۱۸

۰۹:۰۰

---

---

---

---

می‌توانید ویدیوهای بیشتری از تالاربورس را در آپارات (شبکه اشتراک ویدیو) و همچنین کانال یوتیوب تالاربورس مشاهده کنید.

 # 
فائزه حیدری

درباره نویسنده مقاله :

به‌عنوان یک کارشناس ارشد مالی، برای من پول و مدیریت سرمایه بسیار جذاب است. از این جهت که بتوانم براساس مطلوبیت‌های خودم تصمیم بگیرم، نه براساس موجودی حساب بانکی‌ام.

اشتراک
اطلاع از
guest
3 دیدگاه
Inline Feedbacks
مشاهده همه دیدگاه ها
ناشناس
ناشناس
20 روز پیش

تاریخ مجمع پارس لطفا؟؟؟

مهرداد رفاهت نیا
مهرداد
1 ماه پیش

عالی عالی و عالی

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

مقالات پیشنهادی


دوره‌های حرفه‌ای آموزش سرمایه‌گذاری در بورس را آغاز کنید...

3
0
شما هم نظر بدهیدx
()
x