مجامع بورسی هفته

آخرین اطلاعیه مجامع بورسی شرکت‌ها در هفته آتی

مجامع بورس

جدول مشخصات مجامع بورسی این هفته

نماد

عنوان مجامع بورسی

تاریخ برگزاری

ساعت

موضوع مجامع بورسی

آریا (پلیمر اريا ساسول)

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق‌العاده براي سال مالی منتهی به 1400/12/29

1400/10/26

10:00

 • تصمیم‌گیری در خصوص افزایش سرمایه

اتکام (بيمه اتکایی امين)

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی ساليانه برای سال مالی منتهی به 1400/06/31

1400/10/30

14:00

 • استماع گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی
 • تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1400/06/31
 • انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
 • انتخاب روزنامه کثیرالانتشار 
 • تعیین پاداش هیات مدیره 
 • تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره

بالبر (كابل البرز)

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی ساليانه برای سال مالی منتهی به 1400/06/31 

1400/10/27

14:00

 • استماع گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی 
 • تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1400/06/31
 • انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
 • انتخاب روزنامه کثیرالانتشار 
 • تعیین پاداش هیات مدیره 
 • تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره

بکاب (صنایع جوشکاب یزد)

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی ساليانه برای سال مالی منتهی به 1400/06/31

1400/10/29

09:00

 • استماع گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی 
 • تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1400/06/31
 • انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
 • انتخاب روزنامه کثیرالانتشار 
 • تعیین پاداش هیات مدیره 
 • تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره

ثاخت (بين المللی توسعه ساختمان)

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی ساليانه برای سال مالی منتهی به 1400/06/31

1400/10/29

14:00

 • استماع گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی 
 • تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1400/06/31
 • انتخاب حسابرس و بازرس قانونی 
 • انتخاب روزنامه کثیرالانتشار 
 • انتخاب اعضای هیات مدیره 
 • تعیین پاداش هیات مدیره 
 • تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره

ثاصفا (ساختمان اصفهان)

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی ساليانه برای سال مالی منتهی به 1400/06/31

1400/10/29

10:00

 • استماع گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی 
 • تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1400/06/31  
 • انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
 • انتخاب روزنامه کثیرالانتشار 
 • انتخاب اعضای هیت مدیره 
 • تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره

ثامان (سامان گستر اصفهان)

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی ساليانه برای سال مالی منتهی به 1400/06/31

1400/10/29

10:00

 • استماع گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی 
 • تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1400/06/31
 • انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
 • انتخاب روزنامه کثیرالانتشار 
 • تعیین پاداش هیات مدیره 
 • تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره
 • ثتران (سرمایه‌گذاری مسکن تهران)

  آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی ساليانه برای سال مالی منتهی به 1400/06/31

  1400/10/26

  10:00

  • استماع گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی 
  • تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1400/06/31
  • انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
  • انتخاب روزنامه کثیرالانتشار 
  • تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره

  ثفارس (عمران و توسعه فارس)

  آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی ساليانه برای سال مالی منتهی به 1400/06/31

  1400/10/28

  14:00

  • استماع گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی 
  • تصویب صورت‌هايیمالی سال (دوره) مالی منتهی به 1400/06/31
  • انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
  • انتخاب روزنامه کثیرالانتشار 
  • انتخاب اعضای هیات مدیره 
  • تعیین پاداش هیات مدیره 
  • تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره

  ثقزوی (عمران و سازندگی استان قزوین)

  آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی ساليانه برای سال مالی منتهی به 1400/06/31

  1400/10/27

  09:00

  • استماع گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی 
  • تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1400/06/31
  • انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
  • انتخاب روزنامه کثیرالانتشار 
  • انتخاب اعضا هیات مدیره 
  • تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره

  حسینا (توسعه خدمات دریایی و بندری سينا)

  آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق‌العاده برای سال مالی منتهی به 1400/12/29

  1400/10/29

  11:00

  • تغییر موضوع فعالیت

  دانا (بیمه دانا)

  آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق‌العاده برای سال مالی منتهی به 1400/12/29

  1400/10/29

  10:00

 • تصمیم‌گیری در خصوص افزایش سرمایه
 • سامان (بانک سامان)

  آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق‌العاده برای سال مالی منتهی به 1400/12/29

  1400/10/25

  13:00

  • انتخاب اعضای هیات مدیره

  سایرا (ايرانيت)

  آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی ساليانه برای سال مالی منتهی به 1400/06/31

  1400/10/29

  10:00

  • استماع گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی 
  • تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1400/06/31
  • انتخاب حسابرس و بازرس قانونی 
  • انتخاب روزنامه کثیرالانتشار 
  • تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره

  سبزوا ( سيمان لار سبزوار)

  آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی ساليانه برای سال مالی منتهی به 1400/06/31

  1400/10/28

  10:00

  • استماع گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی 
  • تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1400/06/31 
  • انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
  • انتخاب روزنامه کثیرالانتشار 
  • تعیین پاداش هیات مدیره 
  • تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره

  شپارس (بين‌المللی محصولت پارس)

  آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی ساليانه برای سال مالی منتهی به 1400/06/31

  1400/10/28

  14:00

  • استماع گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی 
  • تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1400/06/31
  • انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
  • انتخاب روزنامه کثیرالانتشار 
  • تعیین پاداش هیات مدیره 
  • تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره

  شپلی (پلی اكریل ایران)

  آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به‌طور فوق العاده(نوبت دوم) برای سال مالی منتهی به 1400/09/30

  1401/10/26

  14:00

  • انتخاب اعضای هیات مدیره

  غگل (گلوكوزان)

  آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی ساليانه برای سال مالی منتهی به 1400/06/31

  1400/10/29

  10:00

  • استماع گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی 
  • تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1400/06/31 
  • انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
  • انتخاب روزنامه کثیرالانتشار 
  • تعیین پاداش هیات مدیره
  • تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره

  فارس (صنایع پتروشيمی خليج فارس)

  آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده برای سال مالی منتهی به 1401/03/31

  1400/10/25

  09:00

  • انتخاب اعضای هیات مدیره

  فولاژ (فولاد آلیاژی ایران)

  آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده برای سال مالی منتهی به 1400/12/29

  1400/10/28

  11:00

  • سایر موارد

  قشهد(شهد)

  آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی ساليانه برای سال مالی منتهی به 1400/06/31

  1400/10/29

  11:00

  • استماع گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی 
  • تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1400/06/31 
  • انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
  • انتخاب روزنامه کثیرالانتشار 
  • تعیین پاداش هیات مدیره 
  • تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره

  كی بی سی

  آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق‌العاده برای سال مالی منتهی به 1401/09/30

  1400/10/30

  09:00

  • تصمیم‌گیری در خصوص افزایش سرمایه 
  • اصلاح مفاد اساسنامه جهت فراهم آوردن امکان انتخاب سامانه کدال به عنوان روش مجاز انتشار اطلاعیه ‌ها به شکل الکترونیکی

  مرقام (ایران ارقام)

  آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده برای سال مالی منتهی به 1401/06/31

  1400/10/30

  12:00

  انتخاب اعضای هیات مدیره

  مرقام (ایران ارقام)

  آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی ساليانه برای سال مالی منتهی به 1400/06/31

  1400/10/30

  09:00

  • استماع گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی 
  • تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1400/06/31 
  • انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
  • انتخاب روزنامه کثیرالانتشار 
  • تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره

  وآداک (صنعت و تجارت آداک)

  آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی ساليانه برای سال مالی منتهی به 1400/06/31

  1400/10/29

  08:30

  • استماع گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی 
  • تصویب صورت هاي مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1400/06/31 
  • انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
  • انتخاب روزنامه کثیرالانتشار 
  • تعیین پاداش هیات مدیره 
  • تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره

  وکغدیر (بين المللی توسعه صنايع و معادن غدير)

  آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی ساليانه برای سال مالی منتهی به 1400/06/31

  1400/10/27

  11:00

  • استماع گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی 
  • تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1400/06/31
  • انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
  • انتخاب روزنامه کثیرالانتشار 
  • انتخاب اعضای هیات مدیره 
  • تعیین پاداش هیات مدیره 
  • تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره

  پارسان (گروه گسترش نفت و گاز پارسيان)

  آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی ساليانه برای سال مالی منتهی به 1400/06/31

  1400/10/29

  10:00

  • استماع گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی 
  • تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1400/06/31
  • انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
  • انتخاب روزنامه کثیرالانتشار 
  • انتخاب اعضای هیات مدیره 
  • تعیین پاداش هیات مدیره 
  • تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره

  چافست (افست)

  آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی ساليانه برای سال مالی منتهی به 140/06/31

  1400/10/29

  09:00

  • استماع گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی 
  • تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1400/06/31 
  • انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
  • انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
  •  انتخاب اعضای هیات مدیره 
  • تعیین پاداش هیات مدیره 
  • تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره

  چافست (افست)

  آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق‌العاده برای سال مالی منتهی به 1400/06/31

  1400/10/29

  11:00

  • تصمیم‌گیری در خصوص افزایش سرمایه

  چنوپا (نئوپان 22 بهمن)

  آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی ساليانه برای سال مالی منتهی به 1400/06/31

  1400/10/30

  11:00

  • استماع گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی 
  • تصویب صورت ‌ای مالی سال مالی منتهی به 1400/06/31
  • انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
  • انتخاب روزنامه کثیراالنتشار 
  • انتخاب اعضای هیات مدیره
  • تعیین پاداش هیات مدیره 
  • تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره

  کایتا (ايتالران)

  آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی ساليانه برای سال مالی منتهی به 1400/06/31

  1400/10/29

  11:00

  • استماع گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی 
  • تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1400/06/31
  • انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
  • انتخاب روزنامه کثیرالانتشار  
  • تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره

  گکیش (مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران- كيش)

  آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی ساليانه برای سال مالی منتهی به 1400/06/31

  1400/10/29

  09:00

  • استماع گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی 
  • تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1400/06/31
  • انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
  • انتخاب روزنامه کثیرالانتشار 
  • تعیین پاداش هیات مدیره 
  • تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره

  مجامع بورسی برگزار شده


  مجامع بورسی شهریور ۱۴۰۰

  نماد بورسی

  عنوان مجمع عمومی

  تاریخ مجمع

  ساعت

  غصينو (شرکت صنعتی مینو)

  فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

  ۱۴۰۰/۰۶/۰۱

  ۱۰:۰۰

  کمرجان (شرکت بازرگانی و توليدی مرجان کار)

  مجمع عادی به‌طور فوق‌العاده

  ۱۴۰۰/۰۶/۰۲

  ۱۰:۰۰

  قهكمت (شرکت قند هکمتان)

  فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

  ۱۴۰۰/۰۶/۰۳

  ۱۵:۰۰

  اتکای (شرکت بیمه اتکایی ایرانیان)

  فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

  ۱۴۰۰/۰۶/۰۳

  ۱۰:۰۰

  دبالک (شرکت توليد مواد اوليه دارویی البرز بالک)

  فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

  ۱۴۰۰/۰۶/۰۳

  ۱۰:۰۰

  زفکا (شرکت کشت و دامداری فکا)

  مجمع عادی به‌طور فوق‌العاده

  ۱۴۰۰/۰۶/۰۳

  ۱۴:۰۰

  وآیند (شرکت بانک آينده)

  مجمع عادی به‌طور فوق‌العاده

  ۱۴۰۰/۰۶/۰۳

  ۰۹:۰۰

  ویسا (شرکت سرمايه‌گذاری ايساتيس پويا)

  فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

  ۱۴۰۰/۰۶/۰۴

  ۱۰:۰۰

  نبروج (شرکت نساجی بروجرد)

  مجمع عادی به‌طور فوق‌العاده

  ۱۴۰۰/۰۶/۰۷

  ۰۸:۳۰

  بموتو (شرکت موتوژن)

  مجمع عادی به‌طور فوق‌العاده

  ۱۴۰۰/۰۶/۱۰

  ۱۰:۰۰

  ولیز (شرکت لیزینگ ‌ایران‌)

  فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

  ۱۴۰۰/۰۶/۱۰

  ۱۵:۰۰

  خفناور (شرکت مهندسی صنعتی روان فن آور)

  مجمع عادی به‌طور فوق‌العاده

  ۱۴۰۰/۰۶/۱۱

  ۱۱:۰۰

  دبالک (شرکت تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک)

  فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

  ۱۴۰۰/۰۶/۰۳

  ۱۰:۰۰

  آینده (شرکت بازرگانی آینده سازان بهشت پارس)

  مجمع عادی بطور فوق العاده

  ۱۴۰۰/۰۶/۱۱

  ۱۵:۰۰

  فسپا (شرکت گروه صنعتی سپاهان)

  فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

  ۱۴۰۰/۰۶/۱۳

  ۱۱:۰۰

  ثعمرا (شرکت عمران و توسعه شاهد)

  مجمع عادی به‌طور فوق‌العاده

  ۱۴۰۰/۰۶/۱۳

  ۰۹:۰۰

  اتکام (شرکت بیمه اتکایی امین)

  فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

  ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

  ۱۷:۰۰

  اخابر (شرکت مخابرات ایران)

  مجمع عادی به‌طور فوق‌العاده

  ۱۴۰۰/۰۶/۱۴

  ۱۰:۰۰

  وفتخار (شرکت سرمایه‌گذاری افتخار سهام)

  فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

  ۱۴۰۰/۰۶/۰۳

  ۱۴:۰۰

  حفاری (شرکت حفاری شمال)

  مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

  ۱۴۰۰/۰۶/۱۱

  ۱۵:۰۰

  وثوق (شرکت سرمایه‌گذاری وثوق امین)

  فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

  ۱۴۰۰/۰۶/۱۶

  ۱۰:۰۰

  دبالک (شرکت مواد اولیه داروئی البرز بانک)

  فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

  ۱۴۰۰/۰۶/۱۶

  ۱۰:۰۰

  غناب (شرکت صنعتی ناب)

  مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

  ۱۴۰۰/۰۶/۱۷

  ۱۴:۰۰

  وگردش (شرکت بانک گردشگری)

  مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

  ۱۴۰۰/۰۶/۱۸

  ۱۱:۰۰

  ثنظام (شرکت سرمایه‌گذاری ساختمانی نظام مهندسی ایران)

  مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

  ۱۴۰۰/۰۶/۱۸

  ۰۸:۳۰

  تجلی (شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات)

  فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

  ۱۴۰۰/۰۶/۱۸

  ۰۹:۰۰

  پیمان (شرکت پیمان غرب)

  فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

  ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

  ۱۰:۰۰

  وصندوق (شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری)

  مجمع عمومی فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹

  ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

  ۱۱:۳۰

  حکشتی (شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران)

  مجمع عمومی فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

  ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

  ۱۰:۰۰

  شدوص (شرکت دوده صنعتی پارس)

  مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده

  ۱۴۰۰/۰۶/۳۰

  ۱۰:۰۰

  وکادو (شرکت تکادو)

  مجمع عمومی فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

  ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

  ۱۰:۰۰

  ومشان (شرکت سرمایه‌گذاری فنی و مهندسی مشانیر)

  مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده

  مجمع عمومی فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

  ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

  ۱۰:۰۰

  وآداک (شرکت صنعت و تجارت آداک)

  مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده

  ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

  ۰۸:۳۰

  غنیلی (شرکت مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان)

  مجمع عمومی فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

  ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

  ۱۵:۰۰

  رانفور (شرکت خدمات انفورماتیک)

  مجمع عمومی فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

  ۱۴۰۰/۰۶/۳۰

  ۱۰:۰۰

  شرنگی (شرکت صنعتی و شیمیایی رنگین)

  مجمع عمومی فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

  ۱۴۰۰/۰۶/۳۰

  ۱۴:۳۰

  وجامی (شرکت سرمایه‌گذاری جامی)

  مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده

  مجمع عمومی فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

  ۱۴۰۰/۰۶/۲۸

  ۰۹:۳۰

  کاما (شرکت باما)

  مجمع عمومی فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

  ۱۴۰۰/۰۶/۲۷

  ۰۸:۳۰

  مجامع بورسی مهر ۱۴۰۰

  نماد بورسی

  عنوان مجمع عمومی

  تاریخ مجمع

  ساعت

  زفکا (شرکت کشت و دامداری فکا)

   مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده

  ۱۴۰۰/۰۷/۰۱

  ۱۴:۰۰

  میهن (شرکت بیمه میهن)

  مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده

  ۱۴۰۰/۰۷/۰۴

  ۱۴:۰۰

  سلیم (شرکت سرمایه‌گذاری سلیم)

  مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده  

  ۱۴۰۰/۰۷/۰۴

  ۱۰:۰۰

  وآرین (شرکت توسعه اقتصادی آرین)

  مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده

  ۱۴۰۰/۰۷/۰۶

  ۱۰:۰۰

  حتاید (شرکت تاید واتر خاورمیانه)

  مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده

  ۱۴۰۰/۰۷/۰۷

  ۱۱:۰۰

  وتوسکا (شرکت سرمایه‌گذاری توسعه توکا)

  مجمع عمومی فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

  ۱۴۰۰/۰۷/۰۷

  ۰۹:۰۰

  قشیر (شرکت قند شیروان قوچان و بجنورد)

  مجمع عمومی فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

  ۱۴۰۰/۰۷/۰۸

  ۱۲:۳۰

  قشیر (شرکت قند شیروان قوچان و بجنورد)

  مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده

  ۱۴۰۰/۰۷/۰۸

  ۱۰:۳۰

  ورنا (شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنعتی رنا)

  مجمع عمومی فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

  ۱۴۰۰/۰۷/۱۰

  ۱۰:۰۰

  غمینو (شرکت صنایع غذایی مینو شرق)

  مجمع عمومی فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

  ۱۴۰۰/۰۷/۱۰

  ۱۰:۰۰

  قاسم(شرکت قاسم ایران)

  مجمع عمومی فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

  ۱۴۰۰/۰۷/۱۰

  ۱۱:۰۰

  وگستر (شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایرانیان)

   مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده

  ۱۴۰۰/۰۷/۱۱

  ۱۰:۰۰

  رکیش (شرکت کارت اعتباری ایران کیش)

  مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده

  ۱۴۰۰/۰۷/۱۲

  ۰۹:۰۰

  رکیش (شرکت کارت اعتباری ایران کیش)

  مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده

  ۱۴۰۰/۰۷/۱۲

  ۱۰:۰۰

  لپیام (شرکت گسترش صنایع پیام)

  مجمع عمومی فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

  ۱۴۰۰/۰۷/۱۲

  ۱۱:۰۰

  لپیام (شرکت گسترش صنایع پیام)

  دعوت به مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده

  ۱۴۰۰/۰۷/۱۲

  ۰۹:۰۰

  رمپنا (شرکت گروه مپنا)

  مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده

  ۱۴۰۰/۰۷/۱۴

  ۱۰:۰۰

  خکار (شرکت ایرکا پارت صنعت)

  مجمع عمومی فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

  ۱۴۰۰/۰۷/۱۷

  ۱۷:۰۰

  حکشتی (شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران)

  مجمع عمومی فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

  ۱۴۰۰/۰۷/۱۷

  ۱۰:۰۰

  کیسون (شرکت کیسون)

  مجمع عمومی فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹

  ۱۴۰۰/۰۷/۱۷

  ۱۵:۰۰

  وخارزم (شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی)

  مجمع عمومی فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

  ۱۴۰۰/۰۷/۱۸

  ۰۹:۳۰

  فارس (شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس)

  مجمع عمومی فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

  ۱۴۰۰/۰۷/۱۸

  ۰۹:۰۰

  فارس (شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس)

  مجمع عمومی فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

  ۱۴۰۰/۰۷/۱۸

  ۱۱:۰۰

  شتران (شرکت پالایش نفت تهران)

  مجمع عمومی فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

  ۱۴۰۰/۰۷/۱۸

  ۰۸:۰۰

  سفارس (شرکت سیمان فارس و خوزستان)

  مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده

  ۱۴۰۰/۰۷/۱۹

  ۱۱:۰۰

  سفارس (شرکت سیمان فارس و خوزستان)

  مجمع عمومی فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

  ۱۴۰۰/۰۷/۱۹

  ۱۰:۰۰

  وسرمد (شرکت بیمه سرمد)

  مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده

  ۱۴۰۰/۰۷/۱۹

  ۱۱:۰۰

  کپارس (شرکت کاشی پارس)

  مجمع عمومی فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

  ۱۴۰۰/۰۷/۱۹

  ۱۰:۰۰

  قشرین (شرکت صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان)

  مجمع عمومی فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

  ۱۴۰۰/۰۷/۱۹

  ۱۴:۰۰

  سیدکو (شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان)

  مجمع عمومی فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

  ۱۴۰۰/۰۷/۲۰

  ۱۰:۰۰

  شتوکا (شرکت توکا رنگ فولاد سپاهان)

  مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده

  ۱۴۰۰/۰۷/۲۰

  ۱۰:۰۰

  خودکفا (شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان)

  مجمع عمومی فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

  ۱۴۰۰/۰۷/۲۱

  ۱۰:۰۰

  میهن (شرکت بیمه میهن)

  مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده

  ۱۴۰۰/۰۷/۲۵

  ۱۴:۰۰

  بایکا (کارخانجات کابل‌سازی ‌ایران‌)

  مجمع عمومی فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

  ۱۴۰۰/۰۷/۲۶

  ۱۴:۰۰

  پلاست (شرکت کارخانجات تولیدی پلاستیران)

  مجمع عمومی فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

  ۱۴۰۰/۰۷/۲۷

  ۱۰:۰۰

  دسانکو (شرکت داروسازی سبحان انکولوژی)

  مجمع عمومی فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۲۹

  ۱۴۰۰/۰۷/۲۷

  ۱۰:۰۰

  داراب (شرکت پتروشیمی داراب)

  مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌‍العاده

  ۱۴۰۰/۰۷/۲۷

  ۰۹:۰۰

  فسا (شرکت پتروشیمی فسا)

  مجمع عمومی فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

  ۱۴۰۰/۰۷/۲۷

  ۱۰:۰۰

  جهرم (شرکت پتروشیمی جهرم)

  مجمع عمومی فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

  ۱۴۰۰/۰۷/۲۷

  ۱۱:۰۰

  شستا (شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی)

  مجمع عمومی فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به  ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

  ۱۴۰۰/۰۷/۲۷

  ۰۹:۰۰

  غچین (شرکت کشت‌ و صنعت‌ چین‌ چین)

  مجمع عمومی فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

  ۱۴۰۰/۰۷/۲۸

  ۱۱:۰۰

  کگاز (شرکت شیشه‌ و گاز)

  مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده

  ۱۴۰۰/۰۷/۲۸

  ۱۴:۰۰

  وپارس (شرکت بانک ‌پارسیان‌)

  مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده

  ۱۴۰۰/۰۷/۲۸

  ۱۵:۰۰

  شسم (شرکت تولید سموم‌ علف‌ کش‌)

  مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده

  ۱۴۰۰/۰۷/۲۸

  ۰۹:۰۰

  پکویر (شرکتکویر تایر)

  مجمع عمومی فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

  ۱۴۰۰/۰۷/۲۸

  ۱۴:۰۰

  دی (بانک دی)

  مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده

  ۱۴۰۰/۰۷/۲۸

  ۱۰:۰۰

  غدشت (شرکت دشت‌ مرغاب‌)

  مجمع عمومی فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

  ۱۴۰۰/۰۷/۲۹

  ۱۰:۰۰

  لوتوس (شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان)

  مجمع عمومی فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

  ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

  ۱۰:۰۰

  مجامع بورسی آبان ۱۴۰۰

  نماد بورسی

  عنوان مجمع عمومی

  تاریخ مجمع

  ساعت

  خاور (ایران خودرو دیزل)

  مجمع عمومی فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

  ۱۴۰۰/۰۸/۱۷

  ۱۰:۰۰

  ولملت (واسپاری ملت)

  مجمع عمومی فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

  ۱۴۰۰/۰۸/۱۷

  ۱۰:۰۰

  ولملت (واسپاری ملت)

  مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 

  ۱۴۰۰/۰۸/۱۷

  ۱۱:۰۰

  زپارس (ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس)

  مجمع عمومی فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

  ۱۴۰۰/۰۸/۱۷

  ۱۰:۰۰

  سنیر (سیمان‌ سفیدنیریز)

  مجمع عمومی فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

  ۱۴۰۰/۰۸/۱۵

  ۱۰:۰۰

  کیسون (شرکت کیسون)

  مجمع عمومی فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹

  ۱۴۰۰/۰۷/۱۷

  ۱۵:۰۰

  وکار (بانک کارآفرین‌)

  مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده

  ۱۴۰۰/۰۸/۱۵

  ۱۰:۰۰

  کوثر (بیمه کوثر)

  مجمع عمومی فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

  ۱۴۰۰/۰۸/۱۶

  ۰۸:۰۰

  غنوش (نوش‌ مازندران‌)

  مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده

  ۱۴۰۰/۰۸/۱۷

  ۰۹:۰۰

  غنوش (نوش‌ مازندران‌)

  مجمع عمومی فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

  ۱۴۰۰/۰۸/۱۷

  ۱۰:۰۰

  فخوز (فولاد خوزستان)

  مجمع عمومی فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

  ۱۴۰۰/۰۸/۱۶

  ۰۸:۳۰

  مجامع بورسی آذر ۱۴۰۰

  نماد بورسی

  عنوان مجمع عمومی

  تاریخ مجمع

  ساعت

  حتاید (تاید واتر خاورمیانه)

  آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق‌العاده برای سال مالی منتهی به 1400/12/29

  1400/09/20

  ۱۴:۰۰

  بخاور (بیمه زندگی خاورمیانه)

  آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق‌العاده برای سال مالی منتهی به 1400/12/29

  1400/09/20

  15:30

  کخاک (صنایع خاک چینی ایران)

  آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق‌العاده برای سال مالی منتهی به 1400/12/29

  1400/09/20

  10:00

  بموتو (موتوژن)

  آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی ساليانه برای سال مالی منتهی به 1400/06/31

  1400/09/21

  10:00

  قنیشا (قند نیشابور)

  آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به 1400/06/31

  1400/09/21

  10:00

  کخاک (صنایع خاک چینی ایران)

  آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق‌العاده برای سال مالی منتهی به 1400/12/29

  1400/09/22

  14:00

  چکارن (کارتن ایران)

  آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده نوبت دوم برای سال مالی منتهی به 1400/12/29

  1400/09/22

  14:00

  وپست (پست بانک ایران)

  آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق‌العاده برای سال مالی منتهی به 1400/12/29

  1400/09/23

  9:00

  تمحرکه (ماشین سازی نیرو محركه)

  آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده برای سال مالی منتهی به 1399/12/30

  1400/09/23

  14:00

  تمحرکه (ماشین سازی نیرو محركه)

  آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده(نوبت دوم) برای سال مالی منتهی به 1400/09/30

  1400/09/23

  14:00

  سهگمت (سیمان هگمتان)

  آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق‌العاده برای سال مالی منتهی به1400/10/30

  1400/09/24

  14:00

  پدرخش (تولیدی و صنعتی درخشان تهران)

  آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده برای سال مالی منتهی به 1400/12/29

  1400/09/24

  ۱۰:۰۰

  پدرخش (تولیدی و صنعتی درخشان تهران)

  آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده برای سال مالی منتهی به 1400/12/29

  1400/09/24

  ۱۱:۰۰

  شپلی (پلی اكریل ایران)

  آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده نوبت دوم برای سال مالی منتهی به 1400/09/30

  1400/09/25

  ۱۱:۰۰

  نخریس (نخریسی و نساجی خسروی خراسان)

  آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق‌العاده برای سال مالی منتهی به 1400/12/29

  1400/09/25

  10:30

  نخریس (نخریسی و نساجی خسروی خراسان)

  آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق‌العاده برای سال مالی منتهی به 1400/12/29

  1400/09/25

  10:30

  تماوند (تامين سرمایه دماوند)

  آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به 1400/06/31

  1400/09/28

  ۱۰:۰۰

  خریخت (صنايع ريخته‌گری ايران)

  آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده نوبت دوم برای سال مالی منتهی به 1400/12/29

  1400/09/28

  ۱۵:۰۰

  دلقما (دارویی و بهداشتی لقمان)

  آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق‌العاده برای سال مالی منتهی به 1400/12/29

  1400/09/28

  08:30

  وصنا (سرمایه‌گذاری گروه صنایع بهشهر ایران)

  آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده برای سال مالی منتهی به 1400/09/30

  1400/09/28

  15:۰۰

  دفرا (فراورده‌های تزریقی و دارویی ایران)

  آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق‌العاده برای سال مالی منتهی به 1400/12/29

  1400/09/30

  09:00

  شبندر (پالایش نفت بندرعباس)

  آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق‌العاده برای سال مالی منتهی به 1400/12/29

  1400/09/30

  10:00

  شلیا (مواد ویژه ليا)

  آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به 1400/05/31

  1400/09/30

  10:30

  فکمند (گسترش قطعه‌سازی كمند)

  آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده نوبت دوم برای سال مالی منتهی به 1400/12/29

  1400/09/30

  11:00

  قشکر (شکر)

  آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به 1400/06/31

  1400/09/30

  10:00

  کسرام (پارس سرام)

  آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم) برای سال مالی منتهی به 1400/06/31

  1400/09/30

  ۱۰:۰۰

  مجامع بورسی دی ۱۴۰۰

  عنوان مجمع عمومی

  تاریخ مجمع

  ساعت

  غگرجی (بیسکویت گرجی)

  آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق‌العاده برای سال مالی منتهی به 1400/12/29

  1400/10/01

  14:00

  فولای (صنایع فولد آلیاژی یزد)

  آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق‌العاده برای سال مالی منتهی به 1400/12/29

  1400/10/02

  10:00

  بفجر (فجر انرژی خلیج فارس)

  آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده برای سال مالی منتهی به 1400/12/29

  1400/10/04

  09:۰۰

  زملارد (کشاورزی و دامپروری ملارد شیر)

  آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق‌العاده

  1400/10/04

  10:00

  سپرمی (پرمیت)

  آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده برای سال مالی منتهی به 1395/08/30

  1400/10/04

  15:00

  ثنوسا (نوسازی و ساختمان تهران)

  آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی ساليانه برای سال مالی منتهی به 1400/06/31

  1400/10/04

  10:00

  پارس (پتروشیمی پارس)

  آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده برای سال مالی منتهي به 1400/12/29

  1400/10/05

  09:00

  سباقر (سيمان باقران)

  آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی ساليانه (نوبت دوم) برای سال مالی منتهی به 1399/12/30

  1400/10/05

  15:00

  سیمرغ (سیمرغ)

  آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده برای سال مالی منتهی به 1400/09/30

  1400/10/06

  10:00

  فلات (گروه سرمایه‌گذاری صنایع و معادن فلات ایرانیان)

  آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق‌العاده برای سال مالی منتهی

  1400/10/06

  10:00

  نیرو (نيرو سرمايه)

  آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق‌العاده برای سال مالی منتهی به 1400/12/29

  1400/10/08

  15:30

  نوری (پتروشیمی نوری)

  آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به 1400/06/31

  1400/10/08

  09:00

  ثباغ (شهرسازی و خانه‌سازی باغميشه)

  آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی ساليانه برای سال مالی منتهی به 1400/06/31

  1400/10/08

  11:00

  پدرخش (تولیدی و صنعتی درخشان تهران)

  آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم) برای سال مالی منتهی به 1400/06/31

  1400/10/08

  11:00

  شخارک (پتروشیمی خارگ)

  آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده برای سال مالی منتهی به 1400/12/29

  1400/10/08

  15:00

  تمحرکه (ماشین‌سازی نیرو محركه)

  آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده (نوبت دوم) برای سال مالی منتهی به 1399/12/30

  1400/10/11

  11:00

  آ س پ (آ. س. پ)

  آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی ساليانه برای سال مالی منتهی به 1400/06/31

  1400/10/11

  10:00

  وتوصا (گروه سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران)

  آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی ساليانه برای سال مالی منتهی به 1400/06/31

  1400/10/12

  10:00

  شستا (سرمایه گذاری تامین اجتماعی)

  آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق‌العاده برای سال مالی منتهی به 1401/03/31

  1400/10/12

  09:00

  دسبحان (سبحان دارو)

  آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق‌العاده برای سال مالی منتهی به 1400/12/29

  1400/10/12

  10:00

  خفناور (مهندسی صنعتی روان فن آور)

  آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده (نوبت دوم) برای سال مالی منتهی به 1400/12/29

  1400/10/13

  14:00

  غشهداب (كشت و صنعت شهداب ناب خراسان)

  آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق‌العاده برای سال مالی منتهی به 1400/12/29

  1400/10/13

  10:30

  شلیا (مواد ویژه ليا)

  آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی ساليانه (نوبت دوم) برای سال مالی منتهی به 1400/05/31

  1401/10/14

  10:00

  های وب (داده گستر عصر نوین)

  آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده برای سال مالی منتهی به 1400/12/29

  1400/10/15

  15:00

  قهکمت (قند هکمتان)

  آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی ساليانه برای سال مالی منتهی به 1400/06/31

  1400/10/15

  14:00

  غدشت (دشت مرغاب)

  آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی ساليانه (نوبت دوم) برای سال مالی منتهی به 1400/03/31

  1400/10/18

  10:00

  شکلر (نيرو كلر)

  آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق‌العاده برای سال مالی منتهی به 1400/12/29

  1400/10/18

  15:00

  آبادا (تولید نیروی برق آبادان)

  آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق‌العاده برای سال مالی منتهی به 1400/12/29

  1401/10/18

  15:00

  فلامی (لامیران)

  آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی ساليانه برای سال مالی منتهی به 1400/06/31

  1400/10/19

  09:30

  وپاسار (بانک پاسارگاد)

  آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق‌العاده برای سال مالی منتهی به 1400/12/29

  1400/10/19

  10:00

  شلرد (كود شیمیایی اوره لردگان)

  آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده برای سال مالی منتهی به 1400/12/29 

  1400/10/19

  10:00

  ایران ارقام (ایران ارقام)

  آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی ساليانه برای سال مالی منتهی به 1400/06/31

  1400/10/19

  09:00

  رمپنا (گروه مپنا)

  آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده برای سال مالی منتهی به 1401/01/31

  1400/10/20

  08:00

  کیا (كيا الکترود شرق)

  آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی ساليانه برای سال مالی منتهی به 1400/06/31

  1400/10/20

  10:00

  قچار (فرآورده‌های غذایيیو قند چهارمحال)

  آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده برای سال مالی منتهی به 1400/12/29

  1400/10/20

  11:00

  خبازرس (بازرسی مهندسی و صنعتی ایران)

  آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی ساليانه برای سال مالی منتهی به 1400/06/31

  1400/10/20

  10:00

  پیمان (پيمان غرب)

  آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده برای سال مالی منتهی به 1400/12/29

  1400/10/21

  10:00

  فاراک (ماشين سازی اراک)

  آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی ساليانه برای سال مالی منتهی به 1400/06/31

  1400/10/22

  10:30