برای همه ما پیش می‌آید که در بورس یا بازارهای دیگر، ضرر کنیم. ممکن است در یک سرمایه‌گذاری، در نهایت کم‌تر از مبلغ سرمایه‌گذاری شده نصیبمان شود؛ یا سودی که از ...

ادامه مقاله