الان که دارم این مقاله را شروع می‌کنم، هنوز بدنم درد می‌کند، چشم‌هایم خوب نمی‌بیند و سرفه دارم. پدرم همچنان در بیمارستان بستری است. مادرم با بیماری‌های زمینه‌ای متعدد به‌ شدت در ...

ادامه مقاله