در کلاس درس نشسته بودیم و منتظر بودیم که استاد مبحث جدید را شروع کند. کلام خود را با طرح سوال، آیا کسی می‌داند صکوک چیست آغاز کرد. در آن لحظه اولین ...

ادامه مقاله

در مقاله معرفی تابلوهای بورس و فرابورس انواع بازارها و تابلوهایی را که در این بازارها وجود دارند، توضیح دادیم. طی مقاله اشاره کردیم که بازار فرابورس به پنج بازار مختلف دارد که ...

ادامه مقاله