در سال‌های گذشته کمتر کسی با بورس آشنایی داشت و تنها افرادی که در حوزه مالی مطالعه داشته و یا کسانی که دوست یا آشنایی در کارگزاری‌ها داشتند در این زمینه فعالیت ...

ادامه مقاله