روانشناسی ضرر - ترس از دست دادن سرمایه در شرایط قرمز بازاراین روزها شاهد رفتارهای هیجانی سرمایه‌گذاران در بازار هستیم. ممکن است در ساعات ابتدایی بازار، با پرتفویی سبز مواجه باشید اما ...

ادامه مقاله