نظریه قدم‌ زدن تصادفی یا ولگشت یا همان Random Walk یکی از دستاوردهای نوین در علم آمار است. این نظریه از مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری گرفته تا توصیف حرکت یک فوتون در خورشید، ...

ادامه مقاله