روانشناسی ضرر - ترس از دست دادن سرمایه در شرایط قرمز بازاراین روزها شاهد رفتارهای هیجانی سرمایه‌گذاران در بازار هستیم. ممکن است در ساعات ابتدایی بازار، با پرتفویی سبز مواجه باشید اما ...

ادامه مقاله

تاکنون ممکن است از خود زیاد پرسیده باشید، وقتی سهمی وضعیت بنیادی مناسبی دارد، چرا باید آن را فروخت؟ یا اینکه چرا بعضی از افراد در صف فروش سهمی می‌نشینند که قیمت ...

ادامه مقاله