تصویری که ما از یک فرد موفق داریم، شخصی است که تا دیروقت بیدار است و کار می‌کند، و صبح قبل از همه بیدار می‌شود. فردی بدون استراحت و بدون خواب کافی، ...

ادامه مقاله