آیا در بازارهای مالی توزیع اطلاعات یکسان است؟ آیا همه افراد از اطلاعاتی که در رابطه با یک سهم منتشر می‌شود، در یک زمان با‌خبر می‌شوند؟ در مقالات قبل به توضیح انواع ...

ادامه مقاله