در بازار منفی چه کنیم؟ بفروشیم و برویم سراغ بازار مسکن؟ پول جدید اضافه کنیم؟ هر کس استراتژی سرمایه‌گذاری یا معاملاتی خاص خود را دارد. تعداد این استراتژی‌ها کم نیستند. اما هدف ...

ادامه مقاله