برای همه ما پیش می‌آید که در روزهای مثبت، حسرت بخوریم که نمی‌توانیم سهم‌های دلخواه خود را بخریم، اما فقط چند روز بعد، در روزهای منفی، آرزو کنیم که ای ‌کاش راهی ...

ادامه مقاله