شاید شما هم دیده باشید که قیمت آخرین معامله یک سهم با قیمت پایانی آن یکی نیست. برای مثال سهم شما دارد در 5+ درصد معامله می‌شود، اما قیمت پایانی 2+ درصد ...

ادامه مقاله