در کلاس درس نشسته بودیم و منتظر بودیم که استاد مبحث جدید را شروع کند. کلام خود را با طرح سوال، آیا کسی می‌داند صکوک چیست آغاز کرد. در آن لحظه اولین ...

ادامه مقاله