بحران اقتصادی مسئله‌ای است که بعد از شکل‌گیری و توسعه اقتصاد‌جهانی گریبان‌گیر جوامع شد. طی 30 سال گذشته در دنیا بیش از 100 بحران اقتصادی رخ داده است. از این‌رو، پرداختن به ...

ادامه مقاله