امروز که این مقاله نوشته می‌شود، حدود 15 میلیون نفر در بازار سرمایه فعال هستند. عددی که مدام روبه‌رشد است. اگر به‌ازای هر روشی که برای انتخاب سهم وجود داشت، یک تومان ...

ادامه مقاله