فیلم توضیحات دوره ویژه ورود به بورس: اگر این فیلم را نبینید احتمالا روزهای بعد ضرر می کنید…   می‌توانید از ۵ دقیقه دیگر کلاس را شروع کنید...! تاریخ شروع: ۵ دقیقه دیگر طول دوره: ...

ادامه مقاله