فیلم توضیحات دوره ویژه ورود به بورس:اگر این فیلم را نبینید احتمالا روزهای بعد ضرر می کنید… می‌توانید از ۵ دقیقه دیگر کلاس را شروع کنید...!تاریخ شروع: ۵ دقیقه دیگرطول دوره: ۲ هفتهدسترسی به دوره: ...

ادامه مقاله