دوره آموزش تحلیل بنیادی بازار بین الملل 

شروع: ۲ شهریور ۱۳۹۶

فیلم توضیحات مدرس، آقای رضا خادمی