دوره آموزش تحلیل بنیادی بازار بین الملل 

شروع: ۲۶ مرداد ۱۳۹۶

فیلم توضیحات مدرس، آقای رضا خادمی