سروین آقاجانی، کارشناس ارشد حوزه انرژی و مشاور اقتصادی در حوزه خاورمیانه نرخ ارز یکی از مهم‌ترین حلقه‌های واصل ارتباط اقتصادی هر کشور با سایر کشورهای جهان است. به‌طورکلی تغییرات نرخ ارز ...

ادامه مقاله